Privacy statement

Privacy statement

Battle at the Castle Baseball (hierna: BATC, ons, wij) is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) zoals beschreven in dit privacy statement. BATC respecteert jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, en jij bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op de verzameling en verwerking van onze deelnemers, vrijwilligers, abonnees op de nieuwsbrieven en via relaties verstrekte persoonlijke informatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van onze websites en/of apps.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit Privacy Statement staan:

 1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging
 2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijn
 3. Verstrekking aan derden
 4. Kinderen jonger dan 16 jaar
 5. Jouw rechten
 6. Websites van derden
 7. Beveiliging
 8. Wijzigingen Privacy Statement
 9. Vragen

Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging

BATC verwerkt de onderstaande categorieën persoonsgegevens voor de verwerking die zijn beschreven in dit Privacy Statement.

Deze persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van jou. De gegevens die vanwege je deelname aan ons toernooi worden verzameld, worden slechts gebruikt voor administratieve en organisatorische doeleinden.

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Nationaliteit(en)
 • Wedstrijdgegevens

Deze persoonsgegevens ontvangen wij vanuit je bezoek aan onze website:

 • je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver;
 • je Internet Service Provider (ISP);
 • de duur van jouw bezoek aan de website;
 • het aantal keren dat je de website bezoekt;
 • basale domeininformatie;
 • de pagina’s die je bezoekt;
 • de website die linkte naar onze website;
 • de website die je bezoekt door op onze website op een link te klikken;
 • informatie over het besturingssysteem en de internet browser die je gebruikt om de website te bekijken.

Deze gegevens ontvangen wij van leden van onze nieuwsbrieven:

 • e-mailadres
 • data over open- en clickgedrag

Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen

Om de overeenkomst met jou uit te voeren, gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor (met name) de doeleinden zoals hieronder genoemd. Bij elk doeleinde staat hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren.

Doeleinden Bewaartermijn
Het tot stand brengen en uitvoeren van je deelname Niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt met een maximum van 5 jaar en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
Het bijhouden van wedstrijdstatistieken Gegevens worden indien gewenst geanonimiseerd. Standaard bijven voor- en achternaam en deelnamejaar bewaard, alsmede jouw wedstrijd statistieken
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen Niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
Het verzenden van onze nieuwsbrieven Zolang je ingeschreven staat voor een nieuwsbrief en tot 1 jaar na uitschrijving.
Het werven van vrijwilligers Gegevens worden bewaard zolang er een vrijwilligersfunctie wordt vervuld. Wanneer een vrijwilliger stopt worden gegevens na 4 weken verwijderd.

Op sommige pagina’s van de websites van BATC word je uitgenodigd om je naam en contactgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor deelname aan een toernooi. BATC verzamelt geen andere persoonlijke informatie dan de informatie die je ons zelf verstrekt, inclusief de gegevens die je ons verstrekt rondom jouw deelname en de in dit document genoemde informatie. Als je die informatie geeft, stem je erin toe dat de BATC deze informatie opslaat.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derden partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om het mogelijk te maken deel te nemen aan ons toernooi.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verwerken en opslaan van westrijdstatistieken;
 • Het verzorgen van (bezoekers- en deelnemers)administratie rondom activiteiten en evenementen;
 • Het leveren van shirts;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- of samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Fotografie en video

BATC maakt in haar communicatiemiddelen gebruik van fotografie om wedstrijden, evenementen, andere activiteiten of het honkbal in het algemeen te verslaan en/of te promoten. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de privacywensen van individuen. Mocht het gebeuren dat we op een ongewenste manier beelden hebben gepubliceerd, vernemen we dit graag via een e-mail aan batcbaseball@gmail.com. Bij deelname aan BATC ga je ermee akkoord dat er foto’s en videobeelden van jou gemaakt worden.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze ons privacy- en cookiebeleid lezen.

Jouw rechten

Met betrekking tot (het gebruik van) jouw persoonsgegevens kun je de onderstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar batcbaseball@gmail.com

 • Recht op inzicht tot de persoonsgegevens die BATC van jou verwerkt;
 • Recht om je persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
 • Recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Recht op beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, onder andere indien je niet langer prijs stelt op informatie over producten en diensten van ons en/of derden
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens

BATC reageert doorgaans binnen 4 weken op jouw verzoek, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat is ingediend. In een dergelijk uitzonderlijk geval lichten wij jou daar uiterlijk binnen 4 weken over in en verlengen wij onze reactietermijn met maximaal 2 maanden.

Indien je niet langer prijs stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je je daarvoor afmelden. Voor informatie die via onze nieuwsbrief wordt ontvangen, kun je je afmelden via een link onderaan de betreffende nieuwsbrief.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de websites, nieuwsbrief of app van BATC kunnen worden bezocht. BATC is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. BATC raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op u van toepassing zijn.

Veiligheid

Voor bescherming van persoonsgegevens zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. BATC maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via batcbaseball@gmail.com.

Mei 2018